Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Libertina Movie besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website van Libertina Movie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Libertina Movie of de auteursrechthebbende.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, audio, beelden, video's en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Libertina Movie of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Libertina Movie is verkregen.

Alle inhoud is eigendom van hun respectieve auteursrechthebbende.

Inhoud wordt alleen gebruikt  als naslagwerk en entertainment  service, en zal niet worden gebruikt om inkomsten te genereren, als om welke reden dan ook, de rechtmatige eigenaren inhoud willen verwijderen, stuur dan een e-mail en we zullen deze inhoud zo snel mogelijk verwijderen (binnen 14 dagen).‎

 

Libertina Movie 

e-mail: info@libertinamovie.be

website: Libertina Movie